LaporanTahunan2007

.HOME

Notis Mesyuarat Agung ke-21 | Majlis 06/07 | Kenyataan Presiden | Kenyataan Pengarah Eksekutif |Laporan Majlis Bagi Tahun 2007 | Penyata Kewangan | Jawatankuasa 06/07 | Acara Kemuncak

Penyata Kewangan 2007

INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA
(Diperbadankan di bawah Akta Akauntan, 1967)

LEMBARAN IMBANGAN PADA 30 JUN 2007Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini

INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA
(Diperbadankan di bawah Akta Akauntan, 1967)

PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2007Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini.

INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA
(Diperbadankan di bawah Akta Akauntan, 1967)

PENYATA PERUBAHAN DANA TERKUMPUL
BAGI TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2007

Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini.

INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA
(Diperbadankan di bawah Akta Akauntan, 1967)

PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2007Nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini.

INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA
(Diperbadankan di bawah Akta Akauntan, 1967)

NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2007

 

1. OBJEKTIF-OBJEKTIF/AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA

Institut diperbadankan di bawah Akta Akauntan, 1967. Objektif-objektif/aktiviti-aktiviti utama Institut di bawah Akta tersebut adalah:-


 
a) untuk menentukan kelayakan seseorang yang akan didaftarkan sebagai ahli;
b) untuk menyediakan latihan dan pendidikan oleh Institut atau badan-badan lain, kepada seseorang yang mengamalkan atau ingin mengamalkan profesion perakaunan;
c) untuk meluluskan Peperiksaan Kelayakan Institut Akauntan Malaysia dan mengawal dan menyelia pelaksanaan Peperiksaan tersebut;
d) untuk mengawal selia amalan profesion perakaunan di Malaysia;
e) untuk meningkatkan, melalui sebarang cara yang difikirkan patut, kepentingan profesion perakaunan di Malaysia;
f) untuk memberi bantuan kewangan atau bantuan lain kepada tanggungan ahli-ahli dalam apa cara yang berpatutan dengan niat untuk melindungi atau meningkatkan kebajikan ahli-ahlinya; dan
g) secara umum melaksanakan sebarang usaha yang sesuai bertujuan untuk mencapai objektif-objektif di atas.

Alamat berdaftar Institut ialah Dewan Akauntan, No. 2, Jalan Tun Sambanthan 3, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur.

Tidak terdapat pertukaran-pertukaran yang penting dalam objektif-objektif/aktiviti-aktiviti utama Institut dan aktiviti utama anak syarikat pada tahun kewangan ini.

2. TARIKH KELULUSAN PENERBITAN

Penyata kewangan telah diluluskan dan dibenarkan untuk diterbitkan oleh Majlis menurut resolusi Majlis pada 26 Julai 2007.
3.

OBJEKTIF DAN POLISI RISIKO KEWANGAN

Objektif dan Polisi Pengurusan Risiko Kewangan

Objektif pengurusan risiko kewangan Institut adalah bertujuan memastikan Institut menerbitkan nilai dan memaksimumkan ganjaran kepada Institut dan ahli-ahlinya. Polisi pengurusan risiko kewangan Institut bertujuan memastikan sumber kewangan dan bukan kewangan mencukupi untuk menjalankan operasi-operasinya dengan lancar. Pihak Institut membiayai operasi-operasinya dengan penjanaan dana dalaman dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko kadar faedah dari pinjaman bank. Pihak Institut tidak melabur di dalam saham disebut harga dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko pasaran akibat risiko turun naik instrumen kewangan berikutan perubahan harga pasaran.

a)

Risiko Kredit

Risiko kredit, atau risiko kegagalan pihak satu lagi dikawal dengan menggunakan had kredit dan prosedur pemantauan yang berterusan. Pihak Institut mengamalkan kawalan ketat dalam membatalkan keahlian ahli-ahli yang mempunyai yuran tertunggak lebih dari enam bulan seperti yang diperuntukkan di dalam Kaedah-kaedah Institut Akauntan Malaysia (Keanggotaan dan Majlis) 2001.

b)

Risiko Mudah Tunai

Pihak Institut mengamalkan pengurusan risiko mudah tunai yang berhemat untuk meminimumkan ketidakpadanan aset dan liabiliti kewangan dan untuk mewujudkan tahap tunai dan kesetaraan tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerja.

c)

Nilai Saksama

Tunai dan kesetaraan tunai, yuran tertunggak, pelbagai dan lain-lain belum terima, pelbagai dan lain-lain belum bayar menghampiri nilai saksama kerana sifat instrumen kewangan jangka pendek.

4. DASAR PERAKAUNAN PENTING
 
a)

Asas Perakaunan

The financial statements of the Institute are prepared under the historical cost convention. The financial statements comply with the applicable approved MASB accounting standards in Malaysia for Entities Other Than Private Entities.

(b)

Pengiktirafan Pendapatan

Yuran tahunan keahlian perlu dibayar setiap tahun pada permulaan tahun kewangan. Hanya yuran tahunan yang berkaitan dengan tahun kewangan semasa diambil kira sebagai pendapatan. Yuran berkaitan tempoh-tempoh selepas tahun kewangan semasa diambil kira di dalam Lembaran Imbangan sebagai Pendahuluan Yuran. Yuran tahunan perlu dibayar dengan penuh tanpa mengira tarikh penamatan keahlian di dalam tahun kewangan.

Kemasukan keahlian diambil kira selepas permohonan keahlian diluluskan oleh Majlis. Yuran tahunan dan yuran kemasukan bagi permohonan yang diluluskan sebagai ahli selepas tahun kewangan tetapi telah diterima di dalam tahun kewangan diambil kira sebagai Pendapatan Tertunda.

Pendapatan dari kursus Pendidikan Profesional Berterusan dan Induksi Keahlian diiktiraf berdasarkan pendaftaran peserta. Pendapatan yang diterima untuk aktiviti yang berlangsung selepas tahun kewangan akan diambil kira sebagai Pendapatan Tertunda.

Pendapatan dari jualan bahan/penerbitan Teknikal diiktiraf bila barang niaga dihantar. Pendapatan dari iklan yang dimasukkan dalam jurnal Institut diiktiraf bila penyerahan pesanan iklan diperoleh.

Pendapatan dari pendaftaran calon-calon yang layak menduduki Peperiksaan Kelayakan Institut Akauntan Malaysia, diambil kira di dalam Lebihan dari aktiviti Pendidikan, diiktiraf bila permohonan tersebut diluluskan. Peperiksaan pertama telah diadakan pada September 2003.

Pendapatan dividen diiktiraf apabila penyata bayaran dihantar kepada firma ahli setelah semakan amalan selesai.

Pendapatan faedah diiktiraf pada asas kadar masa yang memberi kesan hasil efektif pada aset.

(c)

Pengurangan Nilai Aset

Nilai aset yang dibawa disemak semula pada setiap tarikh lembaran imbangan untuk menentukan sama ada terdapat sebarang tanda-tanda pengurangan nilai. Sekiranya terdapat tanda-tanda sedemikian, amaun yang boleh diperoleh semula bagi aset berkenaan akan dianggarkan. Amaun yang boleh diperoleh semula merupakan amaun yang lebih tinggi di antara nilai jualan bersih aset dan nilai diguna, yang diukur berasaskan aliran tunai yang dijangka yang didiskaunnya. Amaun yang boleh diperoleh semula dijangka untuk aset individu atau, sekiranya tidak boleh, untuk unit yang menghasilkan tunai yang mana aset itu digunakan.

Kerugian pengurangan nilai di caj terus kepada Penyata Pendapatan. Sebarang kenaikan seterusnya di dalam amaun yang boleh diperoleh semula bagi aset yang diiktiraf sebagai keterbalikan kerugian pengurangan nilai terdahulu dan diiktiraf setakat amaun aset dibawa yang akan ditentukan (selepas susut nilai atau pelunasan, jika berkaitan) sekiranya tiada kerugian pengurangan nilai diiktiraf sebelum ini. Kebalikan ini diiktiraf dalam penyata pendapatan dengan serta merta.

(d)

Hartanah, Loji Dan Peralatan Dan Susut Nilai

Hartanah, loji dan peralatan dinyatakan pada kos ditolak susut nilai terkumpul dan kerugian pengurangan nilai. Hartanah, loji dan peralatan diturunkan nilai pada amaun yang boleh diperoleh semula. Kos termasuklah perbelanjaan yang secara terus menyumbang kepada perolehan peralatan.

Hartanah, loji dan peralatan yang dibeli bernilai RM500 dan ke bawah diambil kira sebagai perbelanjaan di dalam Penyata Pendapatan.

Susut nilai tidak diperuntukkan bagi tanah pegangan kekal kerana ia mempunyai hayat infiniti. Bangunan atas tanah pegangan kekal dan tanah pegangan pajak dilunaskan pada kadar 2% setahun. Susut nilai hartanah, loji dan peralatan diperuntukkan berdasarkan kaedah garis lurus dikira untuk menghapus kira kos setiap aset kepada nilai sisanya sepanjang anggaran hayat kegunaannya. Nilai sisa setiap aset dan hayat kegunaannya disemak semula, disesuaikan jika perlu, pada setiap tarikh lembaran imbangan.

Kadar susut nilai tahunan adalah seperti berikut :

 
Peralatan pejabat 10%
Perabot dan kelengkapan 10%
Komputer 33 ∕%
Pengubahsuaian 10%

(e)

Yuran Tertunggak

Yuran tertunggak selama 6 bulan dan ke atas yang terhutang daripada ahli-ahli yang telah dibatalkan keahliannya dari Daftar Ahli dan ahli Majlis berpendapat bahawa hutang tersebut tidak boleh dijelaskan oleh ahli-ahlinya akan dihapus kira di dalam Penyata Pendapatan. Anggaran dibuat untuk hutang ragu berdasarkan semakan kepada semua yuran tertunggak dalam lembaran imbangan. Terdapat hutang yang diperoleh semula secara tunai. Ahli-ahli yang masih terlibat dalam prosiding tatatertib dan mempunyai yuran tertunggak melebihi enam bulan tidak akan dibatalkan keahlian mereka dari Daftar Ahli.

(f)

Pelaburan

Pelaburan bukan semasa dinyatakan pada asas kos tolak kerugian pengurangan nilai.

(g)

Inventori

Penerbitan, cenderamata dan barang niaga dicatat pada nilai terendah antara kos dan nilai boleh realisasi bersih. Kos ditentukan mengikut asas masuk-dulu, keluar-dulu. Nilai boleh realisasi bersih ialah harga jualan anggaran dalam perniagaan biasa tolak kos anggaran yang perlu untuk membuat jualan.

(h)

Tunai Dan Kesetaraan Tunai

Tunai merangkumi wang tunai di tangan dan di bank serta bank overdraf (jika ada) dan deposit tetap. Kesetaraan tunai merangkumi pelaburan mudah tunai yang boleh ditukarkan kepada amaun tunai yang diketahui yang tertakluk kepada risiko pertukaran nilai yang tidak signifikan. Pihak Institut telah menggunakan kaedah langsung di dalam penyediaan Penyata Aliran Tunai.

(i)

Cukai Pendapatan

Cukai pendapatan ke atas lebihan atau defisit bagi tahun kewangan terdiri daripada cukai semasa dan cukai tertunda. Cukai semasa merupakan amaun cukai pendapatan yang dijangkakan perlu dibayar ke atas lebihan bercukai bagi tahun dan ditentukan mengikut kadar cukai yang dikuatkuasakan pada tarikh lembaran imbangan.

Cukai tertunda diperuntukkan dengan menggunakan kaedah liabiliti, ke atas perbezaan sementara yang diperoleh antara asas cukai bagi aset dan liabiliti dan amaun dibawa aset dan liabiliti tersebut dalam penyata kewangan. Pada prinsipnya, liabiliti cukai tertunda diiktiraf untuk semua perbezaan sementara yang boleh dikenakan cukai dan aset cukai tertunda diiktiraf bagi semua perbezaan sementara yang boleh ditolak dan kerugian cukai yang tidak diguna dan kredit cukai yang tidak diguna, sehingga ke tahap yang mana kemungkinan bahawa keuntungan boleh cukai wujud yang mana perbezaan sementara boleh ditolak dapat digunakan.

Aset dan liabiliti cukai tertunda dikira pada kadar cukai yang dijangka akan digunakan pada waktu aset direalisasikan atau liabiliti diselesaikan, berdasarkan kadar cukai yang telah digubal atau digubal secara substantif pada tarikh lembaran imbangan.

Aset dan liabiliti cukai tertunda diimbangi apabila terdapat kebenaran undang-undang bagi mengelakkan cukai aset semasa dan cukai liabiliti semasa apabila aset dan liabiliti cukai tertunda tersebut berkait dengan cukai pendapatan levi oleh undang-undang cukai yang sama.

(j)

Geran Kerajaan

Geran Kerajaan pada awalnya diiktiraf pada nilai saksama dalam lembaran imbangan sebagai pendapatan tertunda yang mana terdapat jaminan munasabah bahawa geran tersebut akan diperoleh dan semua syarat berkaitan akan dipatuhi.

Geran yang menjadi pampasan Institut atas perbelanjaan yang timbul diiktiraf sebagai pendapatan dalam tempoh yang tertentu untuk menyesuaikan geran dengan asas sistematik kepada kos yang bermaksud sebagai pampasan.

(k)

Faedah Kakitangan

Faedah Jangka Pendek

Upah, gaji dan bonus diiktiraf sebagai perbelanjaan pada tahun yang mana perkhidmatan berkaitan diberikan oleh kakitangan Institut. Ketidakhadiran terimbuh terkumpul jangka pendek seperti cuti tahunan berbayar adalah diiktiraf apabila perkhidmatan diberikan oleh kakitangan yang meningkatkan hak mereka bagi ketidakhadiran terimbuh masa depan dan ketidakhadiran terimbuh tak terkumpul jangka pendek seperti cuti sakit adalah diiktiraf apabila berlakunya ketidakhadiran itu.

Rancangan Caruman Tetap

Institut membuat caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Caruman sedemikian diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam Penyata Pendapatan seperti yang ditanggung. Apabila caruman telah dibayar, Institut tiada obligasi bayaran lagi.

Institut memperuntukkan Skim Faedah Persaraan kepada kakitangan yang layak dikira berdasarkan kepada 16% atas gaji kasar selepas ditolak caruman wajib kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Apabila kakitangan mencapai tempoh perkhidmatan lima (5) tahun berturut, amaun ini dimasukkan ke dalam akaun KWSP kakitangan secara bulanan. Kakitangan yang menamatkan perkhidmatan sebelum melengkapkan tempoh lima (5) tahun berturut tidak layak untuk mendapat faedah ini. Caruman yang diambil kira di dalam Penyata Pendapatan tahunan merujuk kepada caruman yang terhutang kepada kakitangan yang layak untuk tahun tersebut.

(l)

Provisions

Peruntukan dibuat bila pihak Institut mempunyai obligasi sah atau konstruktif pada masa kini berikutan peristiwa lepas, yang mana kemungkinan aliran keluar sumber akan diiktiraf untuk menjelaskan obligasi, dan bila anggaran yang boleh diyakini boleh dibuat bagi amaun tersebut.

(m)

Transaksi Mata Wang Asing Dan Baki

Transaksi dalam mata wang asing telah ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran pada tarikh transaksi atau, apabila pembayaran belum dibuat pada akhir tahun kewangan kepada kadar pertukaran pada tarikh akhir tahun kewangan. Semua keuntungan dan kerugian pertukaran mata wang asing diambil kira dalam Penyata Pendapatan.

(n)

Mata Wang Dalam Pembentangan

Penyata kewangan dibentangkan dalam Ringgit Malaysia.

5. HARTANAH, LOJI DAN PERALATANPada akhir tahun kewangan, pihak Institut masih belum menerima hak milik strata untuk bangunan pegangan pajakan di Sabah yang dibeli pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2000.

Termasuk dalam Hartanah, loji dan peralatan adalah aset susut nilai penuh yang masih digunakan dengan kos berjumlah 1,017,239 (RM1,214,669 pada 2006).

6.

PELABURANPihak Institut telah membeli pegangan sebanyak 9.09% di dalam modal saham yang diterbit dan berbayar di dalam Ultimate Professional Centre (Sarawak) Sdn Bhd dalam tahun kewangan berakhir 30 Jun 1996. Pendahuluan oleh pihak Institut adalah tidak bercagar, tanpa faedah dan tidak mempunyai tempoh berbayar yang tetap.

7. INVENTORI
8.

PELBAGAI PENERIMAAN, DEPOSIT DAN PRABAYARInstitut Percukaian Malaysia (MIT) dan Persatuan Pentadbir Perakaunan Malaysia (MAAA) merupakan dua syarikat berhad menurut jaminan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat, 1965. Jumlah terhutang oleh dua syarikat ini timbul dari bayaran pengurusan dan sewa yang dikenakan dan bayaran bagi pihak mereka.

Jumlah terhutang dari badan perakaunan profesional antarabangsa, Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) Limited timbul dari transaksi bukan perniagaan merangkumi sewa boleh terima dan bayaran bagi pihaknya oleh Institut.

Tempoh kredit yang diberi kepada pelbagai penerimaan dan lain-lain belum terima ialah antara 30 hari hingga 60 hari (30 hari hingga 60 hari pada tahun 2006).

9. YURAN TERTUNGGAKTempoh kredit yang diberi kepada ahli-ahli untuk yuran boleh terima ialah 60 hari (60 hari pada tahun 2006).
10.

AKAUN AMANAH INSTITUSI

Pada tahun sebelumnya, pihak Institut telah melaburkan dana di dalam satu Akaun Amanah Institusi yang dikelolakan oleh Amanah Raya Berhad, satu syarikat awam liabiliti terhad yang ditubuhkan di Malaysia. Kadar dividen kasar boleh terima oleh Institut ialah 5% setahun (5% setahun pada tahun 2006) dan tempoh matang pelaburan ialah satu tahun.

11.

DEPOSIT TETAP, TUNAI DAN BAKI DI BANK

Termasuk di dalam tunai dan kesetaraan tunai adalah jumlah yang termasuk dalam lembaran imbangan seperti berikut:Kadar faedah efektif bagi deposit tetap dengan bank-bank berlesen ialah di antara 2.70% hingga 4.00% (2.70% hingga 3.70% pada tahun 2006) setahun. Tempoh matang deposit tetap ialah antara 30 hari hingga 1 tahun (30 hari hingga 1 tahun pada tahun 2006).

12.

PELBAGAI BELUM BAYAR, DEPOSIT DAN AKRUANYayasan Penyelidikan dan Pendidikan Perakaunan Malaysia (MAREF) merupakan badan amanah yang ditubuhkan pada tahun 1990 untuk mempromosi, menggalak dan meningkatkan penyelidikan dan pendidikan perakaunan di Malaysia dan yang mana ahli Majlis Institut tertentu merupakan pemegang amanah untuk Yayasan tersebut. Jumlah terhutang kepada MAREF timbul kebanyakannya dari derma yang diterima oleh Institut bagi pihak MAREF, selepas ditolak bayaran bagi pihaknya.

Tempoh kredit yang diberi oleh pelbagai belum bayar merangkumi 14 hari hingga 60 hari (14 hari hingga 60 hari pada tahun 2006).

13. PENDAPATAN TERTUNDA

14. CUKAI TERTUNDA
15.

GERAN KERAJAAN

Dalam tahun ini, Institut telah menerima geran kerajaan sebanyak RM10juta untuk projek Kongres Akauntan Sedunia 2010 (WCOA 2010).

Sehubungan itu, satu akaun telah dibuka atas nama ‘Kongres Akauntan Sedunia 2010’ yang ditadbirkan oleh sebuah Jawatankuasa Khas yang terdiri dari wakil-wakil dari Kementerian Kewangan dan Perbendaharaan.

Berikut ialah penyata Lembaran Imbangan, Penyata Pendapatan dan Penyata Aliran Tunai berkaitan dengan Kongres Akauntan Sedunia 2010:

16. AKTIVITI-AKTIVITI LAIN*Perbelanjaan di atas berkaitan dengan belanja langsung tidak termasuk perbelanjaan operasi (Nota 22).
17.

PENDAPATAN LAIN*Pelbagai pendapatan termasuklah pendapatan Hibah dari Akaun Mudarabah sebanyak RM84,137 (RM13,434 pada tahun 2006).

18. PERUNTUKAN DAN HAPUS KIRA

19.

GANJARAN KAKITANGAN

Pada 30 Jun 2007, Institut mempunyai kakitangan sebanyak 112 orang. (105 orang pada tahun 2006). Ganjaran kakitangan merangkumi julat yang berikut:


20.

PERHUBUNGAN ANTARABANGSA


21. PERKHIDMATAN KEAHLIAN

22. PERBELANJAAN OPERASI

23. BELANJA CUKAI

24.

PERBANDINGAN

Pembentangan dan pengklasifikasian butiran dalam penyata kewangan tahun semasa telah konsisten dengan tahun kewangan sebelum kecuali beberapa jumlah perbandingan telah di klasifikasi semula hasil dari perubahan format pelaporan. Perubahannya adalah seperti berikut:

-

Dewan Akauntan, No.2 Jalan Tun Sambanthan 3, Brickfields,50470 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: 603-2279 9200, Fax: 603-2274 1783, Email: mia@mia.org.my

©2007 Institut Akauntan Malaysia. Hak Cipta Terpelihara